EDIT MAIN
Plus_blue
St. Charles St. Charles Borromeo Parish
2200 West Elm St. Lima, OH
St. Gerard Parish
240 W Robb Ave. Lima, OH
St. John Catholic Church
777 S. Main St. Lima, OH
St. Rose Catholic Church
N. West & McKibben Sts. Lima, OH